ค้นหาโดย Google
Loading

ข้อมูลสอบ กพ 2557 สมัครสอบ กพ 57

ข้อมูลสอบ กพ 2557 สมัครสอบ กพ 57 

สมัครสอบ-กพ-57


สมัครสอบ กพ 57 เปิด สมัครสอบ กพ 2557 วันที่ 4-24 มีนาคมนี้ ดูรายละเอียด สมัครสอบ กพ 2557 วิธีการ สมัครสอบ กพ 2557 

 สำนักงาน ก.พ. ก็ได้ประกาศรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 แล้ว ระหว่างวันที่ 4-24 มีนาคม 2557 นี้ ส่วนรายละเอียดของการรับสมัครสอบ ก.พ. และขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. มีอะไรบ้างนั้น ไปดูรายละเอียดกันเลย

 สอบ กพ 2557 คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ กพ 2557

สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบจำนวน 4 ระดับ ดังนี้

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
3. ระดับปริญญาตรี
4. ระดับปริญญาโท

 สอบ กพ 2557 กำหนดการรับสมัครสอบ กพ 57

 

 กิจกรรม
 วัน/เดือน/ปี
 สมัครสอบ
- กรอกใบสมัครและพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน
- ชำระเงิน และเลือกศูนย์สอบ
4-24 มีนาคม 2557
4-25 มีนาคม 2557
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ กำหนดวัน/เวลา/สถานที่สอบ
และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
 16 พฤษภาคม 2557
 สอบข้อเขียน
- ทุกศูนย์สอบ
- เฉพาะศูนย์สอบที่สอบครั้งเดียวไม่หมด
29 มิถุนายน 2557
27 กรกฏาคม 2557
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน  26 กันยายน 2557

 สอบ กพ 2557 ขั้นตอนการสมัครสอบ กพ 57

           ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 4-24 มีนาคม 2557 ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ “สมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2557″ไม่เว้นวันหยุดราชการ

           ตรวจสถานะการรับสมัครสอบ กพ 57 วันที่ 6-28 มีนาคม 2557 ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ  ”สมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2557″ คลิกเลือก “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ”

           ค้นหาสถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ “สมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2557″ คลิกเลือก“ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์ประจำตัวสอบ” เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 เพื่อเก็บเป็นเอกสารการสมัครสอบ

 สอบ กพ 2557 หลักสูตรและวิธีการสอบ กพ 57

ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

1. วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ

- ความสามารถทางด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่าง ๆ

 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

- ความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย

- การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

 สอบ กพ 2557 เกณฑ์คะแนนสอบ กพ 57

1. วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย 

ผู้สอบผ่าน กพ 57 จะต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 แต่ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบ กพ 57 ในระดับปริญญาโท ต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65

2. วิชาภาษาอังกฤษ

ผู้สอบผ่าน กพ 57 ต้องได้คะแนนไม่ต่ำว่าร้อยละ 50

หมายเหตุ : 

ผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ มีสิทธิสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้อีก 1 ครั้ง โดยสำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดการรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน (วันที่ 26 กันยายน 2557)

ทั้งนี้ ผู้สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC, IELTS, CU TEP หรือ TU GET และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้น ๆ สามารถส่งสำเนาหลักฐานดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับ พร้อมระบุเลขประจำตัวสอบและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ทางไปรษณีย์ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 23 ธันวาคม 2557 โดยวงเล็บที่มุมซองด้านขวาล่างว่า (หลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ)

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.
เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ เพื่อให้สำนักงาน ก.พ. ตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง ผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

 

หางาน สมัครงาน งานนักศึกษาจบใหม่ งานพิเศษ งานออนไลน์ งานไม่จำกัดวุฒิ คลิกที่นี่  http://www.parttimeking.com

 

Related posts:

บทความที่เกี่ยวข้อง:

  1. เงินเดือนข้าราชการครู ปี 2556-2557
  2. สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2555
  3. เผยผลสอบ GAT/PAT ค่าเฉลี่ยทุกวิชาไม่ถึงครึ่ง
  4. ทุนชีฟนิ่งประจำปีการศีกษา 2556/2557
  5. นุศรา คว้ารางวัลมือเซตยอดเยี่ยม จากเว็บรวมงานpart time
You can leave a response, or trackback from your own site.
Top